Certified technicians

Xu Fuchun SS0330
Ge Haoxiang SS0331
Chen Shaowei SS0332
Zou Runjun SS0333
li Hongli SS0334
Zhou jian SS0335
Guan Chongming SS0336
Lu YiCheng SS0337
Liu Xiaolan SS0338
Li Pengxi SS0339
Huang Junqiu SS0340
Zhang Chengzhi SS0341
Mo Yanshuang SS0342
Song yang SS0343
Dong Xuefeng SS0344
Han Zuoyan SS0345
Chang Junde SS0346
Yin Shaobo SS0347